گاهی؛

دلم می خواهد

بگذارم بروم 

بی هرچه آشنا...

گوشه ی دوری گمنام

حوالیِ جایی بی اسم.

گاهی واقعا خیال می کنم 

روی دست خداوند مانده ام

خسته اش کرده ام

تاریخ:جمعه 16 تير 1396

زمان:21:1