تمام دلخوشی هایم

تو هستی 

دار ندارم...

تو را با جان قلبم 

دوستت دارم ...

 

 

 

تمام هست و نیست من خودت بهتر از هر کسی میدونی که چقدر دوست دارم 

هیچ چیزی توی دنیا رو بیشتر از تو نمیخوام

تاریخ:پنجشنبه 26 دي 1398

زمان:21:1