📝

نشسته بود ،

زدم روی شونش گفتم تنهایی بدنگذره ؟!

نباش تنها ،

یهو دیدی شصت سالت شده هنوز نشستی اینجاها،

خیلی زود میگذره ، نمیفهمی اصلا ...

زمانو میگم که عمرمون قاطیش شده ...

گفت : حرفای بزرگونه میزنی بچه ،

تنهایی دو مُدل داره ؛

تنهایی قبل از بودنِ کسی

تنهایی بعد از بودنِ کسی ...

گفتم : فرقشون چیه با هم آدمِ بزرگ ؟!؟

گفت : اولی که باشی میتونی به آدمای دیگه فکر کنی اصلا میتونی به همه چیز فکر کنی

ولی

دومی دیگه نمیتونی به کسی و چیزی فکر کنی

مجبوری بشینی روی نیمکت پارک

فقط و فقط به خودش فکر کنی اونم تنهایی !

 

تاریخ:یکشنبه 26 شهريور 1396

زمان:0:9