شنبه 24 مهر 1400

تست تست تماس با ما طراحی سایت

اولین روز از پاییز

حالم حال اون پشتیه روی تخت با رنگ رنگ برگای خشک شده روش...

یهو میفهمی که جاش توی بغلت خالیه ، دستاش توی دستات نیست ،  هوا اونقدر سرد شده باید پتو کنارت باشه نه اونی که باید باشه ، همه چیز هم دلگیره ، غروب نشده ام شبه ...

امسال پاییز فقط پاییز نیست / پاییز امسال خیلی پاییزه ...

 

عاشقتم نفسم 💋

سرگردونی؟ :)

هر موضوعی که میخواهید رو در این قسمت بنویس مانند : پروفایل , آشپزی و...

اشک ها کلماتی هستند که قلب نمی تواند آنها را بگوید