عاشق شدیم

گفتند صدایش را در نیاورید..

پناه بردیم به شب

خواب راهِ آخرمان بود....

تاریخ:یکشنبه 05 شهريور 1396

زمان:2:49