لطف

بعضى وقتا فكر ميكنى دارى لطف ميكنى ولى در حقيقت داری بهش آسيب ميزنى..