غروب

مانده ام.....

چه کسی میگوید غروب های جمعه دلگیرست.

تمام ساعت ها...

 

 

حتی

 

 

ثانیه ها ....

 

 

بــــی ....او....

 

 

بوی مرگ میدهد....