خيلى حس ناخوشيه

اينكه در اين دنيا به اين بزرگى احساس كنى به هيچ جا، به هيچ كس و حتى به هيچ گوشه قلبى تعلق ندارى...

تاریخ:دوشنبه 19 تير 1396

زمان:2:20