درد که ازحدبگذرد...

مردها قدم میزنند...

زن ها سکوت میکنند...!

انقدر دردم زیاد است...

که بعد از رفتنت...

تمام سکوت هایم را به دنبالت قدم زدم...!

تاریخ:دوشنبه 19 تير 1396

زمان:2:16