حتی با عزیز ترین افراد زندگیتون هم صادق نباشید 

زمانه صادق بودن صداقت 

ساده بودن 

گذشت 

صادق نباشید...

صادق نباشید...

صادق نباشید ...

تاریخ:شنبه 17 تير 1396

زمان:22:58