عشق واقعی

ضعیف النفس ترین شخص ؛

مردی است که 

عشق را در زنی بیدار می کند، 

بدون آنکه

قصد دوست داشتن آن زن را داشته باشد...!