ارزش زندگی

‏زندگی کوتاه تر از اونه که برای یه آدم اشتباهی تلفش کنیم...