نیمکت خالی

جای برای آرامش ...

نیمکت بارون زده ...