هیچکس تنهایی را انتخاب نمی کند. 

تنهایی، در شرایطی خاص به انسان تحمیل می شود.

 

 نادر ابراهیمی

 

تاریخ:شنبه 10 تير 1396

زمان:4:11