تنهایی

هیچکس تنهایی را انتخاب نمی کند. 

تنهایی، در شرایطی خاص به انسان تحمیل می شود.

 

 نادر ابراهیمی