ای عمر! چیستی که به هر حال عاقبت

 

جز حسرت گذشته در آینده ی تو نیست ...

تاریخ:شنبه 10 تير 1396

زمان:4:8