لبخندهاى زيادى رو هر روز ميبينى، اما نخواهى فهميد دنياى واقعى كدومشون وارونه است... 

 

تاریخ:شنبه 10 تير 1396

زمان:4:5