فقط باش....

‏عشق یعنی با من نباش برای من نباش تو فکر من نباش ولی "خوب"باش "سالم"باش "خوشحال" باش

اصلا فقط باش