تا ابد عاشقتم

شاید نتونم تا ابد کنارت باشم 

ولی تا ابد عاشقتم ....💋