یک زمانی هست ادم به بودن خودش شک میکنه هستم که چی بشه ؟

دلم درد میکنه خیلیم درد میکنه 

نگرانم 

نگران 

خسته 

شکسته

خورد شده

نگرانم 

از کجا پیدات کنم

چطوری خودمو آروم کنl

حالا من موندمو یک کنج خلوت که غریبی از سقفش چکه کرده

تاریخ:پنجشنبه 21 اسفند 1399

زمان:22:13