روزت مبارک بهترین مهندس دنیا که با ذهن دنیای جدید رو خلق میکنی 

دنیای زیبا وشگرف 

میپرستمت مهندس جانم

تاریخ:دوشنبه 04 اسفند 1399

زمان:23:38