ما بین ابرو تار قشنگه قرص ماه

دوباره غرق خواب به زور قرص خواب

امام که نه ولی خدا رو میشه توش کشید

این باره اضطرابو مشکلارو دوش کشیده

هنوز نبرده خوابت یک زن توو تخت خوابت

پری آ فکرو تصمیم آفردا سخته کارت

میگی برای کی به پای کی تا کی بجنگم

بشم فدای این نگاه سیرو باز بخندم

میخوای هر چی هست و نیست و یک جا بشکنی

بری توو پنجره با دست بازو بپری

پری دور شی ذره شی مور شی

ولی سیگار باز آرومت میکرد

دقیقا  اینجاست که خدات میاد پیشت

میری توواجات گشاد میشه نیشت

میشی پر امید یه حس اعتماد به نفس

میگی که میشه رفت یه حق و اعتقادی هست 

یکی هست او بالا که خالصانه باهاته 

پ بگذر که دیر واسه رسیدن به آرامش

دلت و پس بگیرو برو سمت ابرا

تو هم مثل اون یک باغبون تنها

یکی هست اون بالا که خالصانه باهاته

پ بگذر که دیر واسه رسیدن به ارامش

دلت پس بگیرو برو سمت ابرا

توهم باش مثل اون یک باغبون تنها

درسته این مسیر پ پرده هارو پاره کن

توو غصه ها راهی نی  پ فکرراه چاره کن

اون کودک درونت امروز مرد کامله

تو خواستی تازه شه باز تو ساختی راه نو 

جوون تر از جوونی و نوجوون بودم

یک تخس مهربون و خوش زبون بودم

همیشه لبخند یک قسمتی آ من بود

نمایش اول یک عبرتی ا شب بود

لیوان قهوه سیگار فلهلباس بره صدای نعره

این زندگی یک گرگه با زخم رو گرده

بدون کشتن اون بازیا رو برده

ها کن رو پنجره یک عکس قلب بکش

واکن رو به دریا ها شو غرق درد عشق

اون لیوان الکل هعی تند تند سر بکش

درود به ما قشر ما که شستیم خون از اجتماع

یکی هست اون بالاکه خالصانه باهاته

پ بگذر که دیر واسه  رسیدن به ارامش

دلت پس بگیرو برو سمت ابرا 

توهم باش مثل اون یک باغبون تنها


تاریخ:دوشنبه 15 دي 1399

زمان:22:15