نفس بکش....عمیق 

میفهمی بوشو 

اره بوی خودشه بوی پاییز طوفان رنگ ورنگ که برپا در دیده می کنه 

با این اپیزود خاطره ها دارم 

پاییز که میشه دلتنگی یک رنگ دیگه میشه 

همه چی انگار رنگ مگیره همه چی پر رنگ میشه 

دلتنگی ...

دوری....

امروز دقیقا روزیه که برای اولین بار دیدمت 

همون روز که هنوز چشاط نگاه لحظه اخرت توی ذهنم هک شده 

چهارسال از اون روز گذشت 

4تا پاییزه که کنارت نیستم 

ولی این آخرین پاییزه که کنارت نیستم 

اینجا می نویسم تا سال دیگه وقتی امروزو جشن گرفتیم بخونیم این متن توی بغل هم 

و بگیم عاخیش تموم شد ...

 99/06/24

 

 

تاریخ:دوشنبه 24 شهريور 1399

زمان:22:17