اگه ازم بپرسن امن ترین جای دنیا کجاس؟

آدرس بغلتو میدم

 اگه بپرسن کجای دنیا دلت میخواد وایسی و نه به قبل برگردی و نه جلو بری ؟

میگم وقتی توی بغلشم 

اگه بگن کجای دنیا آروم ترینی و به هیچی فکر نمیکنی ؟

میگم بغلش

اگه بگن خوشبختی برات چه معنی داره ؟

میگم مهدیم 

اگه بگن آرزوت چیه؟

میگم بغل مهدیم....

.

.

.

.

تنها آرزوی من (ط)

تاریخ:سه شنبه 28 مرداد 1399

زمان:12:49