دنبال حرف وجمله میگشتم  تااز عشق بگویم

هر چه اندیشیدم جمله و حرفی در وصفش نیافتم 

جز نامت 

جزنگاهت 

جز چشمانت 

.

.

.

میدانی آن ها نه گفتنین و نه نوشتنی 

ونه حتی توصیف کردنی .....

.

.

.

بهای عشق دوست داشتن است 

دوستت می دارم 

ای که بودنت 

زندگی را معنا می بخشد 

.

.

.

میپرستمت

تاریخ:شنبه 17 خرداد 1399

زمان:15:45