گوووووشاااااتو موووووخواااااااام

یعنی ببین چی یافتم هااااااااا

گوشاااااااااااااااااااتووووووو بکندمممممممممم

اوووووووووووم گااااااااااااااااااااازززززززززززززززز