خواستم شعر عاشقانه بگویم 

چشمانت به یادم آمد 

محو چشمانت شدم 

جمله از یادم رفت

تو آن شعر عاشقانه بودی که بار ها گفتمش 

و بازهم ناگفتنی ست

تاریخ:سه شنبه 30 ارديبهشت 1399

زمان:22:36