ماساژعاشقانه

ماساژت بدم خستگیات فرار کنن

بوس روی دستات 

روی چشمات 

روی کمرت 

خسته نباشی دردت به جونم

همه خستگیات به جونم باشه