ماساژت بدم خستگیات فرار کنن

بوس روی دستات 

روی چشمات 

روی کمرت 

خسته نباشی دردت به جونم

همه خستگیات به جونم باشه 

تاریخ:سه شنبه 30 ارديبهشت 1399

زمان:22:23