نفسم

هم 

نفسم

هر

نفسم 

فــــــــــــــــــــــــــدای تــــــــــــــو

 

#عاشقتم مهدی من

تاریخ:دوشنبه 15 ارديبهشت 1399

زمان:12:14