نفسم

نفسم

هم 

نفسم

هر

نفسم 

فــــــــــــــــــــــــــدای تــــــــــــــو

 

#عاشقتم مهدی من