بزنیم بریم یه وری

بریم یه وری برا خودمون کسی دیگه نباشه بزنیم بریم گم گور بشیم دس کسی نرسه 😍😍😍😍