از کام لبت بوسه سرابست نگو نه

لبهای طو خود جام شرابست نگو نه

یک بوسه زلبهای ترت مرحمتی کن

تقصیر طو این... حال خرابست نگو نه

تاریخ:دوشنبه 19 اسفند 1398

زمان:16:58