یک بوسه زلبهای ترت مرحمتی کن

از کام لبت بوسه سرابست نگو نه

لبهای طو خود جام شرابست نگو نه

یک بوسه زلبهای ترت مرحمتی کن

تقصیر طو این... حال خرابست نگو نه