لیلی من

تشنۀ بوسیدنــت بودم ولے...

تا شنیـــدے تشنــه تر ...

کـــردے مــرا...

چشــم هــایت را...

به جنــگ آورده اے...

بے سلاح و بے سپــر کـــردے مرا...