با چراغی همه جا گشتم 

و گشتم 

در شهر ...

هیچ کس

هیچ کس 

اینجا

به طو 

مانند نشد....

تاریخ:دوشنبه 19 اسفند 1398

زمان:16:54