با چراغی

با چراغی همه جا گشتم 

و گشتم 

در شهر ...

هیچ کس

هیچ کس 

اینجا

به طو 

مانند نشد....