جهانم توی

چنان دورت میگردم

که هیچکس به این زیبای

جهانگردی را تجربه نکرده است.....

 

 

 

چنان دورت بگردم که هیچکس به این زیبای جهان گردی را تجربه نکرده باشه....

دورت بگررررردم الهی

تاریخ:پنجشنبه 26 دي 1398

زمان:20:59