تو یک تیکه از من نیستی 

تو تمام من 

من نیم گم شدمو پیدا نکردم 

من با تو خودمو پیدا کردم ....

از وقتی اومدی توی زندگیم فهمیدم عشق یعنی چی ، زندگی یعنی چی ، نفس کشیدن یعنی چی 

 

تولدت مبارک  تمام وجود من 

تاریخ:پنجشنبه 26 دي 1398

زمان:21:3