نبوده 

نیست 

نخواهد بود 

کسی عزیزتر ،نفس تر، جیگر تر ، قشنگ تر از تو 

برای من....

 

 

 

تولدت مبارک عزیز ترین موجود زندگیم 

من عاشقانه میپرستمت

تاریخ:پنجشنبه 26 دي 1398

زمان:21:2