دفعه اولی که این عکسو دیدیم یادته 

من گفتم چه قشنگه تو گفتی اره 

اون موقعه هنوز کنار هم نبودیم 

ولی توی فکرم گفتم کاش منم یک روزی اینجوری دستاتو بگیرم 

گذشت تا این که اومدی و اعتراف کردی به اینکه عاشق منی 

منم که از خدا خواسته زود قبول کردم😉

تا بلخره یک روز همینجوری دستاتو گرفتم 

همینجوری کنارت قدم زدم 

و لحظه به لحظه عاشق تر شدم 

بهترین لحظه های عمرم کنار تو بودن بود 

من میپرستمت مرد دوست داشتنی و جذاب من 

#روزت مبارک بهترین مرد دنیا 

#عاشق و دیونه تو لیلی 

#تو برای من بی نقص ترین توانیاب دنیای 

تاریخ:سه شنبه 12 آذر 1398

زمان:11:41