همیشه فکر میکردم خیلی عاشقتم 

فکر میکردم مگه میشه بیشتر از این عاشق بود 

با خودم میگفتم هیچ وقت بیشتر ازاین نمیشه دیونه یک نفر بود 

ولی اشتباه فکر میکردم .....

میدونی کی این رو فهمیدم ...

دقیقا روزی که دستامو گرفتی 

اونجا بود که فهمیدم میشه هزار برابر عاشقت بشم هزار برابر دیونت بشم 

اون لحظه فهمیدم عاشق تو بودن ودیونه تو شدن هیچ حد مرزی نداره 

بی حد مرز عاشقتم 

# تمام زندگیم 

# من به تو دچارم 

# معتاد دستاتم 

#مهدیم

تاریخ:یکشنبه 10 آذر 1398

زمان:19:34