حالم حال اون پشتیه روی تخت با رنگ رنگ برگای خشک شده روش...

یهو میفهمی که جاش توی بغلت خالیه ، دستاش توی دستات نیست ،  هوا اونقدر سرد شده باید پتو کنارت باشه نه اونی که باید باشه ، همه چیز هم دلگیره ، غروب نشده ام شبه ...

امسال پاییز فقط پاییز نیست / پاییز امسال خیلی پاییزه ...

 

عاشقتم نفسم 💋

تاریخ:دوشنبه 01 مهر 1398

زمان:9:40