بیا قول بدیم همیشه عاشق باشیم 

حالا هر چی که شد ولی ما عاشق باشم 

قول؟

قول 

تاریخ:شنبه 01 تير 1398

زمان:16:40