تا ابد

_میمیرم برات

.می مونی برام 

_برای هم دیگه 

.تا ابد 

_تا ابد