_میمیرم برات

.می مونی برام 

_برای هم دیگه 

.تا ابد 

_تا ابد 

تاریخ:شنبه 01 تير 1398

زمان:16:35