آنکه جانش داده ای

مولانا

آنکه جانش را داده ای آن را مکش