زیاد دوست

زیاد دوستت دارم

شیرین تر ازین کار هم مگه هست ؟