به ابوالفضل فقط همین یه کلمه س که ایمان بیاری بهش ردیف میکنه همه چیو

/ "خدا" /

خودت تنظیم کن همه چیو / توکلم ب خودته

تاریخ:جمعه 24 خرداد 1398

زمان:21:10