عکس نوشته دلتنگی

دنیا به وسعت قفسی تنگ میشود

وقتی دلت برای کسی تنگ میشود