سکوت چه بلاها که سر ادم ها نمی آورد....!

یک دنیا حرف نگفته صف میکشند پشت دیوار لب ها...

چه بغض ها یی که دفن می شوند در گلو...

حتی هوا هم هوایی دلخوری می شود ...

سکوت است دیگر....!

شاید مملو باشد از حرف های که نیمه شب ها در صفحه چت هایتان تایپ شدند اما سرنوشتشان پاک شدن بود...

نه شنیده شدن...

سکوت هوایی دلگیری دارد ....!

بغض سنگینی دارد...!

غم سهمگینی دارد ...!

سکوت جنازه احساسی است که به دست خودمان به دار کشیده شده است...

تاریخ:دوشنبه 15 بهمن 1397

زمان:0:10