پادشاه قلب من توی 

هیچ انقلابی نمیتواند 

تاج تخت تورا ازت بگیرد

تاریخ:پنجشنبه 27 دي 1397

زمان:0:6