عاشقانه های 2 نفره

عاشقانه

عشق یعنی دست تو در دست من همراه من…

L&M