به خودم امدم    انگار توی در من بود 

این کمی بیشتر از دلبستن بود 💋❤

تاریخ:جمعه 23 آذر 1397

زمان:16:18