سکوت و شگفتی

سکوت پر است از شگفتی های به زبان نیامده