عشقم
بوسه چیدن زلبت
سلسله در سلسله هاست
اصلا این بوسه
دوای غم کم حوصله هاست !

تاریخ:جمعه 02 آذر 1397

زمان:11:58